Föreningens stadgar

Stadgar för föreningen Aktiva Hundar i Linköping (org. nr.  8024332192)

Föreningens ändamål och uppgift

Föreningen för Aktiva Hundar i Linköping är en ideell förening för hundägare med uppgift att tillvarata hundars och hundägares intressen i Linköpings Kommun.

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av föreningens verksamhet.

Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som skall bestå av: ordförande, sekreterare, kassör och fyra ledamöter.

Ordföranden och sekreteraren väljs av årsmötet på ett år, kassören, på två år. Övriga ledamöter väljs på två år. Hälften av ledamöterna väljs med ett års förskjutning.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig.

Styrelsen har beslutanderätt i skötsel- och ordningsfrågor och andra angelägenheter som rör befintliga hundhagar samt nyetablering av hundhagar och t. ex. småhundsförbud och ordningsregler.

Räkenskapsår och revisorer

Räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning, utses, för ett år i sänder, en revisor med suppleant.

Sammanträden

Årsmötet är högsta beslutande organ.

Årsmöte med föreningens medlemmar hålles senast den 1 maj varje år.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

Om styrelsen finner det påkallat, eller om revisorerna eller minst en fjärdedel av medlemmarna begär det, skall styrelsen kalla till extra föreningsmöte för behandling av särskild fråga.

Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte, skall utsändas minst 14 dagar i förväg och med bifogad dagordning.

Rösträtt

Vid föreningsmöte äger varje fullbetalande medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om så begärs, skall val förrättas genom sluten omröstning.

Dagordning vid årsmöte

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän, och tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 4. Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse och bokslut
 5. Föredragning av revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 8. Val av en revisor och en suppleant
 9. Val av valberedning: 2 personer varav den ena är sammankallande
 10. Fastställande av medlemsavgift och budget samt verksamhetsplan för det kommande året
 11. Behandling av inkommna motioner och förslag från styrelsen
 12. Övriga frågor

Upplösning

För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet av av de avgivna rösterna på två på varandra, med minst tre veckors mellanrum, hållna föreningsmöten.

Eventuella kvarvarande tillgångar disponeras enligt föreningens beslut.

Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid föreningsmöte, med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

Dessa stadgar fastställdes på årsmötet den 21 mars 2017