Dessa stadgar antogs vid årsmöte 2021

 Stadgar för Aktiva Hundar

Organisationsnummer: 8024332192
Med hemort Linköping
Bildad 2005

1 Ändamål

Föreningen Aktiva Hundar i Linköping är en ideell förening för hundägare. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Aktiva Hundars uppgift är

att tillvarata hundars och dess ägares intresse i Linköpings kommun

att driva och sköta kommunägda hundhagar i Linköpings kommun

2 Medlemskap

Mom 1

Aktiva Hundar är öppen för alla privatpersoner oavsett ålder, etnicitet, kön och sexuell läggning som är intresserade av föreningens verksamhet.

Mom 2

Personer ansöker om medlemskap genom att godkänna Aktiva Hundars stadgar och betalar fastställd årsavgift.

Mom 3

Följande indelning av medlemsavgifter använder Aktiva Hundar.

Enskild medlem, studerande och pensionär samt familjemedlemskap.

Mom 4

Personuppgifter som namn, bostadsadress, e-post, telefonnummer för medlem behövs till Aktiva Hundars medlemsregister så att föreningen kan kontakta medlemmarna kring föreningens verksamhet. Aktiva Hundar sparar uppgifterna så länge medlemskapet varar eller så länge Aktiva Hundar är rapporteringsskyldiga gentemot eventuellt  Studieförbund/kommun eller bidragsgivare.  Personer kan inte bli medlemmar i Aktiva Hundar utan att lämna dessa personuppgifter. Personuppgifterna kan behöva lämnas över till bidragsgivare vid en eventuell granskning.

 Mom 5

Aktiva Hundars styrelse har rätt att avstänga medlem som inte svarar upp mot Aktiva Hundars stadgar eller på annat sätt skadar Aktiva Hundar. Beslutet tas av styrelsen som måste vara eniga i beslutet annars tas beslutet av årsmötet. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet skall inom 3 dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörda.

 3 Representation

Varje medlem som betalat giltig medlemsavgift har rätt att delta i årsmötet och har en röst.

4 Årsmöte

Mom 1

Det högst beslutande organ för Aktiva Hundar är årsmötet. Årsmötet består av Aktiva Hundars styrelse, revisor och medlemmar.

Mom 2

Årsmötet skall hållas varje år senast 1 maj. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. Handlingarna till årsmötet skall finnas tillgängliga på hemsidan 7 dagar innan årsmötet.

Mom 3

Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar, om minst en 1/4 av medlemmarna begär detta eller då styrelsen eller revisorn finner det nödvändigt. Kallelse skickas ut senast 14 dagar innan extra årsmöte. Handlingarna till extra årsmöte skall finnas tillgängliga på hemsidan 7 dagar innan årsmötet.

Mom 4

Varje medlem som betalat medlemsavgift innan årsmötet har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Motionerna ska lämnas till styrelsen för Aktiva Hundar senast den 15 februari det år årsmötet hålls.

Mom 5

Vid all röstning inom Aktiva Hundar har varje medlem en röst. Inga röstfullmakter tillämpas. Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har röstberättigad ordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval om det finns mer än ett förslag. Vid lika antal röster, i sluten omröstning, avgörs valet genom lottning. Styrelsens ledamöter och suppleanter har samma befogenhet som medlemmarna, utom vid beslut om ansvarsfrihet och val av revisor då de endast har yttrande- och förslagsrätt. Vid årsmötet får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända föredragningslistan behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

Mom 6

Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av 2 justerare och 2 rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Övriga frågor att ta upp under mötet
 8. Beslut att kallelse till årsmötet gått ut i tid
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Resultat och balansräkning
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fastställande av balansräkning
 13. Beslut i anledning av vinst eller förlust
 14. Styrelsens ansvarsfrihet
 15. Propositioner och beslutsunderlag
 16. Medlemsavgifter
 17. Arbetsplan
 18. Arvode/ersättning
 19. Budget
 20. Fastställande av antal ledamöter, suppleanter och valberedning
 21. Övrigt
 22. Motioner
 23. Val av ordförande för en tid av 2 år
 24. Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år samt suppleanter för en tid av 2 år.
 25. Val av revisor för en tid av 2 år samt en revisorssuppleant för en tid av 2 år.
 26. Övriga val
 27. Val av valberedning, 2 personer för en tid av 1 år
 28. Övriga ärenden, som stadgeenligt väckts
 29. Avslutning

Mom 7

Vid extra årsmöte skall förekomma

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av 2 justerare och 2 rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Beslut att kallelsen till extra årsmöte gått ut i tid
 8. Behandling av ärenden för vilka mötet sammankallats
 9. Avslutning

5 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december

6 styrelsen

Mom 1

Aktiva Hundars verksamhet leds, då årsmötet inte är samlat av styrelsen i enlighet med dess stadgar och den verksamhetsplan som årsmötet beslutat.

Mom 2

Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte för tid fram till dess ny styrelse väljs. Styrelsen består av ordförande och minst 6 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. Revisor är 1 samt 1 suppleant. Ordförande väls av årsmötet på 2 år, övriga ledamöter väljs på 2 år växelvis vartannat år. Suppleanterna väljs på 2 år växelvis vartannat år. Revisorn och revisorssuppleanten väljs på 2 år. Ordförande, kassör, revisor och firmatecknare skall ha uppnått myndig ålder.

 Mom 3

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år och i övrigt då ordförande eller minst 1/3 av styrelsens ledamöter eller revisor kallar till möte.

Mom 4

Styrelsen är beslutmässig då minst halva antalet ledamöter, eller suppleanter som ersätter ledamöter, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Mom 5

Styrelsens uppgifter

att senast 4 veckor efter ordinarie årsmöte hålla ett konstituerande möte.

att inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör

att inom styrelsen utse 2 stycken firmatecknare att teckna firma var för sig

att inom styrelsen utse 2 stycken som har dispositionsrätt för kassa och bankkonto var för sig.

att inom sig utse en person som är GDPR ansvarig

att ansvara för Aktiva Hundars ekonomiska förvaltning

att i enlighet av dessa stadgar och årsmötets beslut planlägga, leda och inför årsmötet svara för Aktiva Hundars verksamhet.

att skaffa medel för verksamhet

att upprätta verksamhetsplan och budget för Aktiva Hundar

att löpande hålla medlemmarna uppdaterade om aktuell information som rör Aktiva Hundars verksamhet.

att protokollföra föreningens möte

att inom sig utse minst 1 ansvarig per hundhage.

att inom ramar som kommunen medger besluta om skötsel av kommunägda hundhagar

att inom ramar som kommunen medger besluta om ordningsfrågor och andra angelägenheter som rör befintliga kommunägda hundhagar samt nyetablerade hundhagar.

att Aktiva Hundar är skyldiga att teckna försäkring som täcker föreningens verksamhet i kommunägda hundhagar.

7 Valberedning

Aktiva Hundars valberedning skall bestå av 2 personer varav den ena är sammankallande. Om valberedning saknas kan styrelsen träda in i valberedningens ställe.

8 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet eller genom samstämmiga beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara extra årsmöte. Mellan dessa båda möten måste det gå minst 30 dagar. Stadgeändringen gäller från det datum mötet beslutar.

9 Upplösning

Upplösning av Aktiva Hundar kan ske genom beslut vid ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet eller genom samstämmiga beslut vid två på varandra följande medlemsmöte varav det ena skall vara extra årsmöte. Mellan dessa båda möten måste det gå minst 30 dagar. Fördelningen av Aktiva Hundars eventuella tillgångar vid en upplösning skall skänkas till en organisation som verkar för hundars välmående. Organisationen skall i första hand ligga i Linköpings kommun och i andra hand i Östergötland.